Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
imradioactive
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viamorningcoffeelover morningcoffeelover
imradioactive
7030 945c
Reposted fromzuli zuli viamorningcoffeelover morningcoffeelover
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
imradioactive
Męskie dłonie to prawdziwy boski kunszt,z jednej strony są silne, twarde niczym skała, ale potrafią także być niezwykle delikatne, niosąc pieszczotę.
imradioactive
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
9475 c594
Reposted fromdivi divi viamorningcoffeelover morningcoffeelover
imradioactive
1554 6aea
imradioactive
5524 f852 500
imradioactive
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
imradioactive
imradioactive
9905 9598 500
imradioactive
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
imradioactive
imradioactive
imradioactive
imradioactive
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viamorningcoffeelover morningcoffeelover
imradioactive
7166 38f6 500
imradioactive
0352 6f6a 500
Reposted fromhare hare viamorningcoffeelover morningcoffeelover
imradioactive
0990 d4f2 500
imradioactive
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl